GİSAD KURUCULAR KURULU

OLARAKBEYAN EDİYORUZ…

Bugün, 30 Mayıs 2019’da, Ankara’da, biraraya gelen Ankaralı kadın girişimciler olarak;

Misyonumuz Ankaralı kadın girişimci potansiyelimizi niceliksel anlamda olduğu kadar niteliksel anlamda da geliştirmek, bu amaçla politikalar belirlemek ve kadın girişimcilik kültürünü sadece ekonomik alanda değil sosyal ve politik alanlarda da etkin ve öncü hale getirmektir. Bu misyondan hareketle; 

Vizyonumuz her seviyeden (küçük-orta-büyük ölçekli), her iş kolundan/sektöründen çok çeşitli/farklı kadınların iş hayatlarında olduğu kadar günlük hayatlarında da karşılaştıkları sorunların/engellerin üstesinden gelmeleri için destek sağlamak, onları güçlendirmek ve daha iyi bir yaşam planı için kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Temel Değerlerimiz;·

Eylem – eylem olmadan, gerçek bir değişiklik yapılamaz ama birlikte olursak hepimiz başarılı oluruz.·

Tutku – başarı, mutluluk ve başkalarına yardım etme tutkusu·

Çeşitlilik – farklı fikirleri, deneyimleri, güçlü yönleri, ilgi alanları ve kültürel geçmişleri olan kadınları biraraya getirmek hepimizi başarıya ulaştırır.·

Dürüstlük – yaptığımız her şeyin merkezinde dürüstlüğü korumak.

 

Hedeflerimiz;

 • Girişimci kadınların çalışmalarını destekleyerek, başarılarını tanıtarak mevcut tutum ve eğilimlerini/profillerini geliştirmek.
 • Kadınlara bilgi, güven ve destek kazanmalarını sağlayacak fırsatlar ve kaynaklar sağlamak.
 • Kadınları destekleyen bir güç merkezi oluşturmak için kadınların ve ekonomik-sosyal-politik liderlerinin/kanaat önderlerinin birlikte çalıştığı bir ağ/network/topluluk oluşturmak.
 • Günlük yaşamın sıkıntılarıyla uğraşırken gün geçtikçe daha fazla kadının katılacağı, vizyon ve hayallerin paylaşıldığı platform(lar) oluşturmak

“En iyiyi olmaya çalışan girişimci kadınlarımız için en iyi olmak, en iyiyi sunmak için yola çıktık”

İşte bu geleceğe bakmak azim ve niyetiyle ; Beyannamemizde/Manifesto’muzda şu 8 noktayı/maddenin altına imzamızı atarak birlikte çalışmamızın temelini belirledik:

1. Kadın girişimciler için aile lokomotif güç ve ilham kaynağıdır, bir engel değil.

2. Kadın girişimciler “daha iyi bir dünya”nın hayalini kurar ve onu inşa etmek için çalışırlar.

3. Kadın girişimciler her zaman işletmelerini büyütmek, kurumlarının/işlerinin iktisadi değerini/marka değerini artırmak ve yeni istihdam oluşturmak için çabalar.

4. Kadın girişimciler diğer kadınların girişimde bulunmaları/teşebbüste bulunmaları ve kendi işletmelerini yönetmelerinde pozitif ayrımcılığı gözetirler/destek olurlar.

5.  Kadın girişimciler, çalışmalarını/başarılarını toplumda görünür hale getirmeli, böylece diğer kadınlar kendi kaynaklarını harekete geçirip, kendi işlerini kurma cesaretini kazanırlar.

6.  Kadın girişimciliğini daha fazla teşvik etmek için, piyasa eğilimleri, mevzuat, ihracat ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti verecek kurumsal mekanizmalar oluşturulmalıdır.

7.  Kadın girişimcilerimizin iş hayatında tutunmalarını kolaylaştırmak amacıyla kaliteli ve hesaplı kreş/etüd/evde bakıcı-yardımcı imkânlarını yaygınlaştırılmalıdır.

8.  Kadın girişimcilerimizin sahip olduğu/ortak olduğu şirketlere kredi ve hibelerde kolaylıklar sağlanmalıdır.

Bu Manifesto kadın girişimcilerimizin iktisadi/ekonomik faaliyetlerine yeni ve çok daha güçlü bir yoldan hizmet vermemiz için temel oluşturacaktır.

Yeni, güçlü kadın girişimci hareketimize hoş geldiniz.

AS THE FOUNDERS OF “GİSAD”

WE ANNOUNCE THAT…

Today, 30 May 2019, we gathered in our capital as the women entreprenuers of Ankara;

Our mission is to develop our female entrepreneurial potential in Ankara in qualitative as well as quantitative terms, to determine policies for this purpose and to make female entrepreneurship culture effective and pioneer not only in the economic field but also in the social and political fields. Based on this mission;

Our vision is to provide support for a wide range of women from all levels of business to overcome the barriers they encounter in their daily life as well as in their business life, to strenghen them and to encourage them develop better life plans.

Core Values;·             Action – No changes can be made without any action, but if we support each other we will all succeed.·             Passion – success, welfare, passion of helping someone else·             Diversity – Bringing together women with different ideas, experiences, strengths, interests and cultural backgrounds leads all of us to success·             Integrity – maintaining honesty at the center of everything we do

 

Objectives;

 • To improve the current attitudes and profiles of women entrepreneurs by supporting their work and promoting their success.
 • To provide women the opportunities and resources to gain knowledge, trust and support
 • To create a powerful network and community in which women and economic-social-political leaders work together
 • To create a platform where more women will participate each day and share their vision and dreams instead of dealing the daily problems of life.

“We set out to offer the best for our entrepreneurial women who try to be the best”


With this determination and intention;

In our Manifesto, we have identified the basis of our work together by signing under these 8 points;

 1. For women entrepreneurs the family is a source of power and inspiration, not an obstacle.
 2. Women entrepreneurs dream of a better world and work to build it
 3. Women entrepreneurs always strive to grow their businesses, increase the economic and brand value of their business and create new employment.
 4. Women entrepreneurs favor and support positive discrimination in other women’s initiatives and in their own businesses.
 5. Women entrepreneurs should make their work and achievements visible in society, thus enable other women to have the courage to mobilize their own resources and start their own businesses.
 6. In order to further promote women’s entrepreneurship, institutional mechanisms should be established to provide consultancy services on market trends, legislation, exports and similar issues.
 7. In order to facilitate a sustainable business life for women entrepreneurs, the quality and affordability of nursery and baby sitter opportunities should be expanded.
 8. Bank loans and grants should be provided to companies owned or partnered by female entrepreneurs.

This Manifesto will provide the basis for a new and more powerful way to support the economic activities of women entrepreneurs.

Welcome to our new, powerful female entrepreneurial movement.

Araç çubuğuna atla